card

Тайлан 2022

Үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан-Хагас жил 2022

Хагас жил 2022
Татах

Үйл ажиллагааны тайлан - сүүлийн хагас жил 2022

Бүтэн жил 2022
татах

Санхүүгийн тайлан - 2022 он

татах

Тогтвортой хөгжлийн тайлан 2022

Татах

Тайлан 2021

Үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан

Хагас жил 2021
Татах

Үйл ажиллагааны тайлан

Бүтэн жил 2021
татах

Санхүүгийн тайлан

Жилийн эцсийн 2021 он
татах

Тогтвортой хөгжлийн тайлан 2021

Татах

Тайлан 2020

Үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан

Хагас жил 2020
Татах

Үйл ажиллагааны тайлан

Бүтэн жил 2020
татах

Санхүүгийн тайлан

Жилийн эцсийн 2020 оны
татах

Тайлан 2019

Үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан

Хагас жил 2019
Татах

Үйл ажиллагааны тайлан

Бүтэн жил 2019
Татах

Санхүүгийн тайлан

Жилийн эцэс 2019
Татах

Тайлан 2018

Үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан 2018

Үйл ажиллагааны тайлан

Хагас жил 2018
Татах

Үйл ажиллагааны тайлан

Бүтэн жил 2018
Татах

Хувьцаа эзэмшигчдийн Ээлжит Бус Хурлын Тогтоол

27/07/2018
Татах

Санхүүгийн тайлан

Жилийн эцэс 2018
Татах

Хурлын тогтоол шийдвэр

Тогтоол, шийдвэр

ТУЗ-н хурлын шийдвэр

01/02/2019
Татах

ТУЗ-н хурлын шийдвэр

04/03/2019
Татах

Үйл ажиллагааны тайлан

2020 оны жилийн Үйл ажиллагааны тайлан
Татах