Үйл ажиллагааны тайлан

Хагас жил 2018 он
Татах

Үйл ажиллагааны тайлан

Annual report 2018
Татах

2019 оны хагас жилийн Үйл ажиллагааны тайлан

Хувьцаа эзэмшигчдийн Ээлжит Бус Хурлын Тогтоол

27/07/2018
Татах

Санхүүгийн тайлан

Annual report 2018
Татах

ТУЗ-н хурлын шийдвэр

01/02/2019
Татах

ТУЗ-н хурлын шийдвэр

04/03/2019
Татах