Ногдол Ашиг

2019 оны 2 дугаар сарын 01-ний ТУЗ-н хурлаар 2018 оны цэвэр ашгийн 26%-ийг ногдол ашиг хэлбэрээр хувьцаа эзэмшигчиддээ хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.