Ногдол Ашиг

2019 оны 3 дугаар сарын 04-ний ТУЗ-н хурлаар 2018 оны цэвэр ашгийн 86%-ийг ногдол ашиг хэлбэрээр хувьцаа эзэмшигчиддээ хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.