2018 оны гүйцэтгэл ба 2019 оны төлөвлөгөө

2019 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдрийн ТУЗ-н хурлаар 2019 оны Бизнес Төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлав. 

2019 оны борлуулалтын орлогын төлөвлөгөөг үнэт цаасны танилцуулгад тусгасанаас 42%-иар их буюу 5.4 тэрбум төгрөгийн үр дүнтэй ажиллахаар төлөвлөн цэвэр ашгийн маржинг 2.7 дахин их буюу 514 сая төгрөгөөр төсөвлөсөн байна.