Ногдол ашгийг ҮЦТХТ-д байршууллаа.

“Монгол Базальт” ХК нь ТУЗ-ийн 2019 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдрийн 4 тоот тогтоол, ТУЗ-ийн
2019 оны 6 сарын 5-ны өдрийн 5 тоот тогтоолоор 2018 оны цэвэр ашгийн 86% буюу нэгж
хувьцаанд 3 төгрөг 30 мөнгөний ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэсэн байна.
Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалтыг 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны
өдрөөр гаргаж, ногдол ашгийг “ҮЦТХТ”ТӨХХК дэх хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.