Ногдол Ашиг Тараах Тухай

Монгол Базальт ХК-ийн ТУЗ-ийн 2020 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03 тоот тогтоолын дагуу 2019 оны цэвэр ашгийн 68%-ийг ногдол ашиг хэлбэрээр хувьцаа эзэмшигчиддээ хуваарилхаар шийдвэрлэлээ.