card

Баримт бичиг

Монгол Базальт ХК-ийн дүрэм Үзэх 
Бизнесийн ёс зүйн дүрэм Үзэх 
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам Үзэх 
Эрсдэлийн удирдлагын бодлого Үзэх 
Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам Үзэх 
Компанийн кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр Үзэх 
Цалин урамшууллын бодлого Үзэх 
ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам Үзэх 
ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэр хорооны журам Үзэх 
ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны журам Үзэх 
ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны журам Үзэх 
ТУЗ-ийн дэргэдэх эрсдэлийн удирдлагын хорооны журам Үзэх
Ногдол ашгийн журам Үзэх
Сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам Үзэх
Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны журам Үзэх
Залгамж халааны бодлого Үзэх
Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлого Үзэх

Үйл ажиллагааны тайлан 

2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан Татах
2023 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан  Татах
2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан Татах
2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан Татах
2021 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан Татах
2021 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан Татах
2020 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан Татах
2020 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан Татах
2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан Татах
2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан Татах
2018 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан Татах
2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан Татах

Санхүүгийн тайлан 

2023 оны санхүүгийн аудитын тайлан Татах
2022 оны санхүүгийн аудитын тайлан Татах
2021 оны санхүүгийн аудитын тайлан Татах
2020 оны санхүүгийн аудитын тайлан Татах
2019 оны санхүүгийн аудитын тайлан Татах
2018 оны санхүүгийн аудитын тайлан Татах

Бусад тайлан 

ТУЗ-ийн зйл ажиллагааны тайлан 2022 Татах 
Компанийн засаглалын хэрэгжүүлэлтийн үнэлгээний тайлан  Татах 
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа Татах